Hoja amazonía blanco

Termos e condicións

O acceso e a navegación neste sitio web implican a aceptación expresa e íntegra de todas e cada unha das presentes condicións xerais, incluídas a Política de privacidade e  Cookies, relativa ás finalidades dos tratamentos dos datos que se nos faciliten. Por favor, recomendamos que a lea atentamente. Salvo indicación expresa en contrario, o acceso á información mostrada nas páxinas do portal, é totalmente gratuíta.

No presente documento Termos e Condicións atopará información sobre:

 • Identificación Legal.
 • Condicións Xerais de Uso.
 • Obrigacións Xerais do Usuario.
 • Política de Retorno, Devolución, Cancelación, Idade mínima e Período de Entrega.
 • Declaración de Privacidade que cobre o uso de datos dos clientes.
 • O seu consentimento a esta Política de Privacidade.
 • Pago a través de Tarxetas de Crédito.
 • Condicións de participación do usuario en diferentes seccións e ferramentas: Blogues e Comentarios.
 • Propiedade Intelectual e industrial.
 • Ligazóns.
 • Responsabilidade.
 • Xurisdición.

1.- IDENTIFICACIÓN LEGAL

En cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, os datos identificativos do titular de http://www.correporunacausa.org, son:

FUNDACIÓN  ENTRECULTURAS FE  Y ALEGRÍA

 • Rúa Maldonado, 1A, Planta 3
 • 28006 Madrid (España)
 • CIF:  G-82409020
 • Rexistrada no Rexistro de Fundacións do  Mº do Interior co nº 28/1.127

FUNDACIÓN ALBOAN

 • Rúa Padre  Lojendio, 2. 2ª
 • 48008 – Bilbao (España)
 • CIF.  G-48811376
 • Contacto para modificación de datos: info@alboan.org

Para calquera dúbida ou consulta, pode poñerse en contacto connosco a través do Telf.: 91.5902672, ou por correo electrónico: rgpd@entreculturas.org .

O acceso a www.somos-amazonia.org supón a aceptación expresa do Usuario ás presentes condicións, que poderán ser modificadas ou substituídas pola Fundación  Entreculturas Fe y Alegría ou Fundación  Alboan  en calquera momento e sen aviso previo.

2.- CONDICIÓNS XERAIS DE USO

Os seguintes Termos e Condicións xerais regulan o uso e acceso ao portal Web www.somos-amazonia.org/  cuxa finalidade é ser porta de entrada que ofreza aos usuarios información, servizos e contidos vía Web.

Todo usuario con acceso a este web, deberá aceptar as presentes Condicións Xerais, entendéndose a utilización da web como unha aceptación das mesmas.

Igualmente, aquelas páxinas, titularidade de terceiros, ás que se pode acceder a través de ligazóns e que presentan outras condicións xerais, deberán ser igualmente aceptadas.

O usuario comprométese a facer un uso adecuado dos contidos, servizos, noticias, blogues, que están accesibles en www.somos-amazonia.org  con suxeición á Lei e ás presentes Condicións xerais de uso, respectando en todo momento aos demais usuarios da mesma.

En caso de incumprimento total ou parcial das presentes condicións, a Fundación  Entreculturas Fe y Alegría e Fundación  Alboan  resérvanse o dereito de denegar o acceso a www.somos-amazonia.org/ sen necesidade de aviso previo ao usuario.

A Fundación  Entreculturas Fe y Alegría e Fundación  Alboan  adoptarán todas as medidas ao seu alcance para impedir calquera tipo de conduta contraria ás Leis españolas e cooperará coas autoridades competentes na identificación dos suxeitos responsables das accións que poidan supoñer violación das leis aplicables ao presente sitio web.

3.- OBRIGACIÓNS XERAIS DO USUARIO

O usuario, ao aceptar as presentes Condicións xerais de uso, obrígase expresamente a:

Non realizar ningunha acción destinada prexudicar, bloquear, danar,  inutilizar,  sobrecargar, de forma temporal ou definitiva, as funcionalidades, ferramentas, contidos e/ou a infraestrutura da páxina web, de maneira que impida a súa normal utilización.

Non introducir nin realizar contidos inxuriosos ou  calumniosos, tanto doutros usuarios como de terceiros alleos á Fundación  Entreculturas Fe y Alegría e Fundación  Alboan  .

Non utilizar calquera dos materiais e informacións contidos neste sitio web con fins ilícitos e expresamente prohibidos nas presentes Condicións xerais de uso, e que resulten contrarios aos dereitos e intereses da Fundación  Entreculturas Fe y Alegría e Fundación  Alboan  , os seus usuarios e/ou terceiros.

O usuario responderá dos todos os danos e prexuízos de toda natureza que a Fundación  Entreculturas Fe y Alegría e Fundación  Alboan  ou calquera terceiro poida sufrir como consecuencia do incumprimento de calquera das obrigacións ás que queda sometido por virtude deste “Aviso Legal” ou da lei en relación co acceso e/ou utilización da páxina www.somos-amazonia.org/

4.- POLÍTICA DE RETORNO, DEVOLUCIÓN, CANCELACIÓN, IDADE MÍNIMA E PERÍODO DE ENTREGA

Cando realice un pago en  Entreculturas e  Alboan, terá dereito a un período de cancelación de sete (7) días (un «Período de Reflexión).  Entreculturas e  Alboan resérvanse o dereito de rexeitar unha solicitude de reembolso se considera razoablemente (i) que vostede explota inxustamente esta política de reembolso, por exemplo, se realiza repetidas solicitudes de reembolso do mesmo Servizos, (ii) se vostede non cumpre con estas Condicións ou (iii) se  Entreculturas ou  Alboan sospeitan razoablemente que vostede está a usar os nosos Servizos ou o noso Software de maneira fraudulenta.

A idade mínima de compra no noso sitio web é 18 anos.

5.- DECLARACIÓN DE PRIVACIDADE QUE COBRE O USO DE DATOS DOS CLIENTES

Entreculturas e  Alboan informan o usuario de que o tratamento de todos os datos de carácter persoal levados a cabo no desenvolvemento da súa actividade foi desenvolto tendo en conta  o disposto na normativa vixente e aplicable en materia de protección de datos, de modo que os datos solicitados son pertinentes, adecuados e non excesivos para as finalidades que se pretenden; en particular,  Entreculturas e  Alboan non comunican datos a terceiros salvo consentimento expreso ou obrigación legal, nin almacena datos financeiros unha vez os pagos foron procesados.

Se desexa obter máis información a preto dos tratamentos de datos levados a cabo por  Entreculturas ou  Alboan, pode consultar a nosa política de privacidade. 

6.- O SEU CONSENTIMENTO A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Mediante o uso dun dos nosos sitios web, vostede manifesta que está de acordo cos termos da nosa Política de Privacidade actual, como se publicou aquí. Se vostede non está de acordo con algún dos termos da política, por favor, non proporcione ningunha Información Persoal neste sitio, que pode incluír o uso de « cookies» no seu navegador nese caso vostede optaría por non permitir o uso de  cookies no seu navegador.

7.- PAGO A TRAVÉS DE TARXETAS DE CRÉDITO

Entreculturas e  Alboan fanse responsables das transaccións que se fagan no sitio web. Aceptamos pagos con tarxetas de crédito/débito Visa e Mastercard.

A Fundación  Entreculturas Fe y Alegría e Fundación  Alboan dan gran importancia á seguridade de toda a información e aos datos de carácter persoal que tratamos. Desafortunadamente, a transmisión de información a través de Internet non é completamente segura; por iso, facemos esforzos e destinamos recursos a mellorar cada día a nosa páxina e que as funcionalidades que se poñen á súa disposición sexan máis seguras. A funcionalidade  https  implementouse nos formularios de socios e doazóns, coa finalidade de protexer os datos económico-financeiros con ferramentas de cifrado SSL.

8.- CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN DO USUARIO EN DIFERENTES SECCIÓNS E FERRAMENTAS  DE www.somos-amazonia.org (BLOGUES E COMENTARIOS)

O usuario pode participar activamente en determinadas seccións e ferramentas postas á súa disposición por parte da Fundación  Entreculturas Fe y Alegría e Fundación  Alboan en www.somos-amazonia.org tales como inserción de comentarios en blogues e noticias.

Para a participación nos Blogues, o usuario deberá identificarse, comprometéndose a que calquera información ou opinión que introduza sexa conforme á Lei, a moral e a orde pública, absténdose de realizar comentarios que sexan contrarios ás normas de etiqueta da internet.

A Fundación  Entreculturas Fe y Alegría e Fundación  Alboan, a través dos seus administradores, resérvanse o dereito de editar ou eliminar calquera mensaxe, ou impedir o acceso aos Blogues ao usuario que incumpra as normas de utilización destas ferramentas sen necesidade de aviso previo. Dita non publicación non poderá ser considerada en ningún momento nin por ningún motivo unha limitación do dereito fundamental á liberdade de expresión do usuario.

A título enunciativo, e en ningún caso  limitativo ou excluínte, o usuario dos Blogues de www.somos-amazonia.org  comprométese expresamente a:

Non introducir ou difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico, de apoloxía do terrorismo ou que atenten contra os dereitos e liberdades fundamentais dos individuos; e en xeral contraveñan os principios de legalidade, responsabilidade, protección da dignidade humana e a protección de menores.

Non introducir nin utilizar os Blogues para realizar agravios, insultos, provocacións, descualificacións persoais ou introducir contidos cunha linguaxe impropia ou inadecuada, sexan dirixidos tales contidos a un participante ou non. Así mesmo, tampouco poderán realizarse denuncias nin acusacións de ningún tipo.

Non introducir ou difundir publicidade nin ofertas comerciais e/ou promocionais de terceiras empresas alleas a Fundación  Entreculturas Fe y Alegría e Fundación  Alboan. Igualmente, os usuarios dos Blogues non están autorizados a introducir cadeas de mensaxes, felicitacións ou mensaxes que non teñan relación algunha co contido do Blogue/Noticia.

Non introducir ou difundir virus ou software nocivo susceptible de provocar danos nos sistemas informáticos.

Non introducir contidos protexidos (entre outros, imaxes, sons, fotografías, vídeos, textos, documentos) polo dereito de autor e a propiedade industrial (entre outras; marcas, nomes comerciais, distintivos gráficos) sen contar coa autorización expresa dos seus respectivos propietarios ou titulares dos dereitos.

O usuario recoñece e acepta que calquera comentario e/ou opinión que manifeste e sexa publicada, será da súa exclusiva responsabilidade para todos os efectos. Neste sentido, o usuario será directamente responsable dos danos e prexuízos causados a terceiros derivados da utilización do Blogue, así como dos danos e prexuízos causados pola falta de legalidade, veracidade, exactitude, moralidade e de toda información e opinións que proporcione ou faga accesible a outros usuarios e/ou visitantes de www.somos-amazonia.org .

9.- PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL.

O sitio web www.somos-amazonia.org as páxinas que comprende e a información ou elementos contidos nas mesmas (incluíndo textos, documentos, fotografías, debuxos, representacións gráficas, entre outros), así como logotipos, marcas ou outros signos distintivos, atópanse protexidos por dereitos de propiedade intelectual ou industrial, dos que a Fundación  Entreculturas Fe y Alegría ou Fundación  Alboan son titulares ou ostentan autorización para a explotación dos mesmos por parte dos lexítimos titulares.

O usuario obrígase a usar os contidos de forma dilixente e correcta, de acordo á lei, a moral e a orde pública.

A Fundación  Entreculturas Fe y Alegría e Fundación  Alboan autorizan ao usuario para visualizar a información que se contén neste sitio web, así como para efectuar reproducións privadas (simple actividade de descarga e almacenamento nos seus sistemas informáticos), a condición de que os elementos sexan destinados unicamente ao uso persoal ou para finalidades previamente autorizadas pola Fundación  Entreculturas Fe y Alegría ou Fundación  Alboan.

O usuario non está autorizado para proceder á distribución, modificación, cesión ou comunicación pública da información contida nesta Web en calquera forma e calquera que sexa a súa finalidade.

10.- LIGAZÓNS

As conexións e ligazóns a sitios ou páxinas Web de terceiros establecéronse unicamente como unha utilidade para o usuario. A Fundación  Entreculturas Fe y Alegría e Fundación  Alboan non son, en ningún caso, responsables das mesmas ou do seu contido.

A Fundación  Entreculturas Fe y Alegría e Fundación  Alboan non asumen ningunha responsabilidade derivada da existencia de ligazóns entre os contidos deste sitio e contidos situados fóra do mesmo ou calquera outra mención de contidos externos a este sitio. Tales ligazóns ou mencións teñen unha finalidade exclusivamente informativa e, en ningún caso, implican o apoio, aprobación ou relación algunha entre a Fundación  Entreculturas Fe y Alegría e Fundación  Alboan e as persoas ou entidades autoras e/ou xestoras de tales contidos ou titulares dos sitios onde se atopen.

Para realizar ligazóns coa páxina Web www.somos-amazonia.org será necesaria a autorización expresa e por escrito da Fundación  Entreculturas Fe y Alegría e Fundación  Alboan.

11.- RESPONSABILIDADE

A Fundación  Entreculturas Fe y Alegría e Fundación  Alboan non garanten o acceso continuado, nin a correcta visualización, descarga ou utilidade dos elementos e información contidos nas páxinas do portal www.somos-amazonia.org que poden verse impedidos, dificultados ou interrompidos por factores ou circunstancias fóra do seu control ou alleas á súa vontade, nin daqueles que sexan producidos pola existencia de virus informáticos na internet.

A Fundación Entreculturas Fe y Alegría e Fundación Alboan non asumen responsabilidade algunha por danos, prexuízos, perdas, reclamacións ou gastos, producidos por:

Interferencias, interrupcións, fallos, omisións, atrasos, bloqueos ou desconexións, motivadas por erros nas liñas e redes de telecomunicacións ou por calquera outra causa allea ao control da Fundación  Entreculturas Fe y Alegría ou Fundación  Alboan.

Intromisións ilexítimas mediante o uso de programas  malignos de calquera tipo e a través de calquera medio de comunicación, tales como virus informáticos ou calquera outros;

Uso indebido ou inadecuado da páxina web www.somos-amazonia.org

Erros de seguridade ou navegación producidos por un mal funcionamento do navegador ou polo uso de versións non actualizadas.

12.- XURISDICIÓN

En caso de controversia ou conflito que poida derivarse da interpretación ou cumprimento do presente Aviso Legal, as mesmas serán resoltas ante os Tribunais e Xulgados de Madrid, España.

Se algunha cláusula ou apartado das presentes Condicións xerais, que non sexa de natureza esencial para a existencia do mesmo, é declarada nula ou  inaplicable, a validez das restantes cláusulas non se verá afectada.